Bất phương trình ax2 + bx + c > 0 đúng với mọi x khi


Câu hỏi:

Phần II: Tự luận

Giải các bất phương trình sau:a) x2+6x5>82xb) 2x1(x2)20

Trả lời:

a) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)Bất phương trình (*) tương đương vớiĐề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)hoặcĐề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)Ta có:Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (3;5]b) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)ĐK: x ≠ 2Vì (x – 2)2 > 0, ∀x ≠ 2 nên bất phương trình (1) tương đương với:Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)Nghiệm của bất phương trình là x ≥ 1/2 và x ≠ 2Tập nghiệm của bất phương trình là: [1/2;2) ∪ (2;+)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ