Bài: Ôn tập học kì 1


A. CÁC SỐ ĐẾN 20

1. Nói số hạt trong mỗi ô.(Bài 1 trang 106, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

2. Mỗi loại có bao nhiêu? (Bài 2 trang 106, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

 • Dứa: 1 quả
 • Chuối: 4 quả
 • Xoài: 10 quả
 • Lê: 7 quả
 • Thanh long: 3 quả
 • Na: 5 quả
 • Táo: 9 quả

b. 

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

 • hộp màu: 11
 • bút sáp màu: 13
 • quả trứng: 20
 • đĩa: 13 
 • cốc: 18
 • thìa: 16

3. Đếm theo chục và đơn vị rồi nói kết quả.(Bài 3 trang 107, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

B. SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 20

1. Nói nhiều hơn, ít hơn hoặc bằng(Bài 1 trang 108, SGK Toán 1 tập 1)

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

Hướng dẫn:

Quan sát hình, em thấy:

a. số nối: 7, số vung là 7 nên số nồi bằng số vùng

b. số chén: 11; số thìa 10 nên số chén nhiều hơn số thìa.

c. số thỏ con: 6; số củ cà rốt là 5 nên số thỏ con nhiều hơn số của cà rốt.

d. số con bướm: 10; số bông hoa: 12 nên số con bướm ít hơn số bông hoa.

2. Nói số ở mỗi ô trống theo số thứ tự.  (Bài 2 trang 108, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

3. Chọn > hoặc <./>

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

Hướng dẫn:

3 6                     0

12 > 9                10 18                  17

4. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự

Hướng dẫn:

 [Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

C. CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 20

1. Tính.(Bài 1 trang 110, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

2. Tìm số. (Bài 2 trang 111, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

3. Tính.(Bài 3 trang 111, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

4. Đặt tính rồi tính (Bài 4 trang 111, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

5. Tính. (Bài 5 trang 111, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

6. Tìm số. (Bài 6 trang 112, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

 • 4 + 4 = 8 – 6 = 2
 • 11 + 3 = 14 + 2 = 16
 • 18 – 6 = 12 – 2 = 10
 • 17 – 4 = 13 + 3 = 16

7. Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.(Bài 7 trang 112, SGK Toán 1 tập 1)

Hướng dẫn:

a. Phép tính là: 10 + 7 = 17

 • Cả hai cốc có 17 chiếc kẹo.

b. Phép tính là: 10 – 3 = 7

 • Nếu ăn 3 chiếc kẹo ở cốc hồng thì cốc hồng còn lại 7chiếc kẹo.

8. Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

Hướng dẫn:

a. Phép tính là: 12 + 7 = 19

 • Bạn gái đã làm được tất cả 19 tấm thiệp.

b. Phép tính là: 17 – 6 = 11

 • Vệt màu đã che khuất 11 con cá.

9. Chọn 3, 6, hoặc 14.

Hướng dẫn:

 • 9 – 2 = 7 ; 7 > 3 và 7 > 6 nên 9 – 2 > 3; 9 – 2 > 6
 • 10 + 3 = 13; 13 10 + 3
 • 10 – 7 + 3 = 6; 6 > 3 nên 10 – 7 + 3 > 3Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ