Bài: Đếm theo chục. Số tròn chục


1. Đếm rồi nêu số. (Bài 1 trang 26, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm theo chục. Số tròn chục[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm theo chục. Số tròn chục

  • Ba chục. Ba mươi
  • Bốn chục. Bốn mươi
  • Bảy chục. Bảy mươi
  • Tám chục. Tám mươi
  • Chín chục. Chín mươi.

2. Nêu số. (Bài 2 trang 27, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

3. Đếm rồi trả lời câu hỏi. (Bài 3 trang 27, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

a. Có 9 chục chiếc bánh. nên có 90 chiếc bánh.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm theo chục. Số tròn chục

b. Có 7 chục quả cam nên có 70 quả cam.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm theo chục. Số tròn chục

THỬ SỨC: Nêu số.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm theo chục. Số tròn chụcLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ