Bài 24. Thực Hành: Chứng Minh Quang Hợp ở Cây Xanh Trang


Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh

III – Kết quả

1. Hoàn thành bảng ghi kết quả thí nghiệm theo mẫu sau:

Bảng 24.1


Phương pháp giải:
 

Tiến hành thí nghiệm và thu hoạch kết quả.

Lời giải chi tiết:


2. Giải thích hiện tượng/kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận.
 

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Trong thí nghiệm chứng minh tinh bột được tạo thành trong quang hợp:

– Mục đích của việc sử dụng bằng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt là gì?

– Cho chiếc lá đã bỏ bằng giấy đen vào cốc có cồn 90, đun sôi cách thuỷ có tác dụng gì? Tinh bột được tạo thành ở phần nào của lá trong thí nghiệm trên? Vì sao em biết?

 

2. Trong thí nghiệm chứng minh quang hợp giải phóng khí oxygen:

– Điều kiện tiến hành thí nghiệm ở hai cốc khác nhau như thế nào?

– Hiện tượng nào chứng tỏ cành rong đuôi chó thải chất khí? Chất khí đó là gì? Hiện tượng gì xảy ra khi đưa que đóm (còn tàn đỏ) vào miệng ống nghiệm?

3. Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả vào bề một số cành rong và cây thuỷ sinh. Em hãy giải thích ý nghĩa của việc làm đó.

Phương pháp giải:

  Quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng mặt trời của thực vật. Trong quá trình quang hợp, năng lượng ánh sáng mặt trời đã được hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat và giải phóng oxy từ khí cacbonic và nước.

Lời giải chi tiết:

1.

– Việc sử dụng bằng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt là: Ngăn cản quá trình quang hợp.

– Cho chiếc lá đã bỏ bằng giấy đen vào cốc có cồn 90, đun sôi cách thuỷ có tác dụng: Loại bỏ sắc tố xanh của lá cây giúp chúng ta dễ quan sát thí nghiệm hơn.

– Tinh bột được tạo thành ở trên bào lá cây, lục lạp – đây là bào quan quang hợp chứa diệp lục.

– Vì lụp lạp là bào quan quang hợp của lá cây, khi che lá lại bằng băng dính đen (không thể quang hợp) thì phần lá cây này không tạo thành tinh bột.

2.

– Điều kiện tiến hành thí nghiệm ở hai cốc:

+ Cốc A để trong phòng tối (thiếu ánh sáng).

+ Cốc B được để ngoài nắng (được chiếu sáng đầy đủ).

– Hiện tượng nào chứng tỏ cành rong đuôi chó thải chất khí là: Xuất hiện các bong bóng khí nhỏ li ti nổi lên đáy ống nghiệm.

– Khí xuất hiện là Oxygen (O2)

– Que đóm còn tàn đỏ bừng cháy khi đưa về phía miệng ống nghiệm (Vì O2 có khả năng duy trì sự cháy).

3.

Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả vào bề một số cành rong và cây thuỷ sinh vì:

– Trong quá trình quang hợp các cây rong và cây thuỷ sinh vì sẽ thải ra môi trường khí Oxygen (O2) làm tăng lượng O2 hòa tan trong nước giúp các loại sinh vật sống trong nước có thể hô hấp bình thường không bị chết ngạt.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ