Ankin có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3?


 • Câu hỏi:

  Ankin C6H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  Ta có C6H10 là CnH2n-2 nên ankin chỉ có 1 nối 3, do đó công thức ankyl có dạng:

  CHC-C4H9

  Ta có gốc C4H9 có 4 đồng phân nên có 4 đồng phân thỏa mãn đề bài • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ