According to the passage, people respond to loud noises in the same way that they respond to ___.


 • Câu hỏi:

  According to the passage, people respond to loud noises in the same way that they respond to ___.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: B

  Because noise is unavoidable in a complex, industrial society, we are constantly responding in the same way that we would respond to danger.

  Dịch nghĩa: Bởi vì tiếng ồn là không thể tránh khỏi trong một xã hội công nghiệp phức tạp, chúng tôi liên tục phản ứng theo cùng một cách mà chúng tôi sẽ đối phó với nguy hiểm. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ