Học Toán 12 Chương 3 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Tích có hướng giữa hai Vectơ a) Biểu thức tọa độ tích có hướng Cho hai vectơ (vec{a}=(x_1;y_1;z_1)) và (vec{b}=(x_2;y_2;z_2)), vectơ (overrightarrow n = left[ {overrightarrow a ;overrightarrow b } right]) được gọi là tích có hướng của hai vectơ (overrightarrow a) và (overrightarrow b) được xác định như sau: (left[ {vec a,vec b} right] = left( {left| {begin{array}{*{20}{c}} …

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ