Học Toán 12 Chương 3 Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Tọa độ của điểm và của vectơ a) Hệ tọa độ Trong không gian, cho ba trục xOx’, yOy’, zOz’ vuông góc với nhau từng đôi một. Các vectơ (overrightarrow i ,,,overrightarrow j ,,overrightarrow k) lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục xOx’, yOy’, zOz’ với: (left | vec{i} right …

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ