Chứng minh rằng nếu z là một căn bậc hai của số phức w thì $|z|=sqrt{|w|} $

Chuyển đến thanh công cụ