Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình (3fleft( {{x^2} – 4x} right) = m) có ít nhất ba nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng (left( {0; + infty } right))?

Chuyển đến thanh công cụ