Xét hai số phức ({{z}_{1}},{{z}_{2}}) thỏa mãn (left| {{z}_{1}} right|=1,left| {{z}_{2}} right|=2) và (left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} right|=sqrt{3}.) Giá trị lớn nhất của (left| 3{{z}_{1}}+{{z}_{2}}-5i right|) bằng

Chuyển đến thanh công cụ