Why is the green wall in Madrid mentioned in the passage?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải thích:

Tại sao bức tường ‘xanh’ ở Madrid lại được nhắc đến trong đoạn văn?

A. Đó là bức tường xanh đắt nhất thế giới.

B. Nó nằm ở phía bên của một tòa nhà chính phủ.

C. Đó là một ví dụ nổi tiếng về bức tường ‘xanh’.

D. Nó được tạo ra để cung cấp việc làm cho những người vô gia cư.

Thông tin: The CaxiaForum art gallery in Madrid, Spain, is a famous example – one of its walls is covered with 15,000 plants from over 250 different species.

Tạm dịch: Phòng trưng bày nghệ thuật CaxiaForum ở Madrid, Tây Ban Nha, là một ví dụ nổi tiếng – một trong những bức tường của nó được bao phủ bởi 15.000 loài thực vật từ hơn 250 loài khác nhau.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ