Which of the following is closest in meaning to the word unveiled” in the last paragraph?vCâu hỏi: Which of the following is closest in meaning to the word “unveiled” in the last paragraph? A. Announced B. Restricted C. Overshadowed D. Located   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ