Which of the following best characterizes the passages organization_____________.


 • Câu hỏi:

  Which of the following best characterizes the passage’s organization_____________.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cách tổ chức của bài đọc?

  A. Phân tích đoạn trích dẫn                B. Tường thuật theo trình tự thời gian

  C. Định nghĩa mở rộng                       D. So sánh • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ