What mainly makes play-by-play commentary special?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án A

Dịch đề bài: Tác nhân chủ yếu nào khiến cho bình luận trực tiếp theo thời gian thực trở nên đặc biệt?

A. Một phong cách trình bày theo khuôn mẫu cao

B. Việc sử dụng riêng biệt thì hiện tại

C. Việc lược bỏ các thành phần câu

D. Trật tự từ bị đảo lộn

Câu hỏi thông tin bài. Hướng dẫn làm bài ở câu 45.

Trích thông tin bài: “The chief feature of play- by-play commentary is a highly formulaic style of presentation. There is distinctive grammar not only in the use of the present tense but also in the omission of certain elements of sentence structure. …Another example is inverted word order.”: Đặc điểm chủ yếu của bình luận trực tiếp theo thời gian thực là một kiểu trình bày theo khuôn mẫu cao. Ở đó, có một kiểu sử dụng riêng biệt ngữ pháp, không chỉ sử dụng một thì hiện tại mà còn là việc lược bỏ những thành phần câu nhất định. …Một ví dụ là việc đảo lộn trật tự từ”.

Như vậy, đặc điểm chính khiến cho loại bình luận này đặc biệt đó là phong cách trình bày theo khuôn mẫu cao. Còn các yếu tố ở ba đáp án còn lại chỉ là các yếu tố nhỏ nằm trong phong cách trình bày theo khuôn mẫu trên. Vậy, đáp án A là hợp lý.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ