Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai bức xạ


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Ta có tọa độ vân tối trùng gần với vân trung tâm nhất:

({{x}_{i}}=left( {{k}_{1}}-0,5 right){{i}_{1}}=left( {{k}_{2}}-0,5 right){{i}_{2}}Rightarrow left( {{k}_{1}}-0,5 right){{lambda }_{1}}=left( {{k}_{2}}-0,5 right){{lambda }_{2}})

(Rightarrow frac{{{k}_{1}}-0,5}{{{k}_{2}}-0,5}=frac{{{lambda }_{2}}}{{{lambda }_{1}}}=frac{7}{5}Rightarrow frac{2{{k}_{1}}-1}{2{{k}_{2}}-1}=frac{7}{5})

(Rightarrow left{ begin{align} & 2{{k}_{1}}-1=7Rightarrow {{k}_{1}}=4 \ & 2{{k}_{2}}-1=5Rightarrow {{k}_{2}}=3 \ end{align} right.)

→ tại vân tối trùng là vân tối thứ 4 của bức xạ ({{lambda }_{1}}) và vân tối thứ 3 của bức xạ ({{lambda }_{2}})

→ trong khoảng giữa vân trung tâm và vân tối trùng có ({{N}_{1}}=3) vân sáng của bức xạ ({{lambda }_{1}}) và ({{N}_{2}}=2) vân sáng  của bức xạ ({{lambda }_{2}}.)

(Rightarrow {{N}_{1}}+{{N}_{2}}=5)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ