Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng {d_1},{d_2} có phương trình lần lượt là  


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi TN THPT QG năm 2021

Giả sử (d cap {d_1} = A Rightarrow A = {d_1}) nên (A(2u;1 – u;u – 2)) 

(d cap {d_2} = B Rightarrow B = {d_2}) nên (B(2t – 1;t + 1;3)) 

Vì thế (overrightarrow {AB} = (2t – 2u – 1;t + u;5 – u)) là vectơ chỉ phương của d.

Do (dperp (P)) nên (overrightarrow {AB} //overrightarrow n = (7;1; – 4)) ở đây (vec{n}) là vectơ pháp tuyến của mp(P).

Từ đó có hệ phương trình (frac{{2t – 2u – 1}}{7} = frac{{t + u}}{1} = frac{{5 – u}}{{ – 4}} Leftrightarrow left{ begin{array}{l} 2t – 2u – 1 = 7t + 7u\ 4(t + u) = u – 5 end{array} right.) 

(Leftrightarrow left{ begin{array}{l} t = – 2\ u = 1 end{array} right. Rightarrow overrightarrow {AB} = ( – 7; – 1;4).)

Và đường thằng d đi qua điểm (A(2;0;-1)) nên  ((d):frac{{x – 2}}{7} = frac{y}{1} = frac{{z + 1}}{{ – 4}}.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ