Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz), cho hai điểm (A(1;2; – 3)) và (B( – 3;6; – 1)). Hình nón (left( {{N_1}} right)) có đỉnh A, chiều cao AB, bán kính đáy ({r_1}). Một hình nón (left( {{N_2}} right)) có đỉnhB và có đáy là một thiết diện nằm trên (left( alpha  right)) và song song với đáy của hình nón (left( {{N_1}} right)). Biết mặt phẳng (left( alpha  right)) có dạng (2x + by + cz + d = 0) sao cho thể tích khối nón (({N_2}))đạt giá trị lớn nhất. Tính (b + c + d). – Sách Toán

Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz), cho hai điểm (A(1;2; – 3)) và (B( – 3;6; – 1)). Hình nón (left( {{N_1}} right)) có đỉnh A, chiều cao AB, bán kính đáy ({r_1}). Một hình nón (left( {{N_2}} right)) có đỉnhB và có đáy là một thiết diện nằm trên (left( alpha  right)) và song song với đáy của hình nón (left( {{N_1}} right)). Biết mặt phẳng (left( alpha  right)) có dạng (2x + by + cz + d = 0) sao cho thể tích khối nón (({N_2}))đạt giá trị lớn nhất. Tính (b + c + d). – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ