Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (Aleft( 1;-1;3 right)) và hai đường thẳng: ({d_1}:frac{{x – 4}}{1} = frac{{y + 2}}{4} = frac{{z – 1}}{{ – 2}}); ({d_2}:frac{{x – 2}}{1} = frac{{y + 1}}{{ – 1}} = frac{{z – 1}}{1} cdot )

Chuyển đến thanh công cụ