Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho bốn đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 3}}{1} = frac{{y + 1}}{{ – 2}} = frac{{z + 1}}{1},)({d_2}:frac{x}{1} = frac{y}{{ – 2}} = frac{{z – 1}}{1},,{d_3}:frac{{x – 1}}{2} = frac{{y + 1}}{1} = frac{{z – 1}}{1},,{d_4}:frac{x}{1} = frac{y}{{ – 1}} = frac{{z + 1}}{{ – 1}}). Xét (Delta ) là đường thẳng cắt cả bốn đường thẳng đã cho. Khi đó vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (Delta )? – Sách Toán

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho bốn đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 3}}{1} = frac{{y + 1}}{{ – 2}} = frac{{z + 1}}{1},)({d_2}:frac{x}{1} = frac{y}{{ – 2}} = frac{{z – 1}}{1},,{d_3}:frac{{x – 1}}{2} = frac{{y + 1}}{1} = frac{{z – 1}}{1},,{d_4}:frac{x}{1} = frac{y}{{ – 1}} = frac{{z + 1}}{{ – 1}}). Xét (Delta ) là đường thẳng cắt cả bốn đường thẳng đã cho. Khi đó vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (Delta )? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ