Trong không gian (Oxyz), cho (overrightarrow u = left( {1; – 1;0} right)) và hai điểm(Pleft( { – 4;7;3} right),,Qleft( {4;4;5} right)). Giả sử (A,,B)là hai điểm thay đổi trong mặt phẳng (left( {Oxy} right)) sao cho (overrightarrow {AB} ) cùng hướng với (overrightarrow u ) và (AB = 5sqrt 2 ). Giá trị lớn nhất của (left| {PA – QB} right|) bằng – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz), cho (overrightarrow u = left( {1; – 1;0} right)) và hai điểm(Pleft( { – 4;7;3} right),,Qleft( {4;4;5} right)). Giả sử (A,,B)là hai điểm thay đổi trong mặt phẳng (left( {Oxy} right)) sao cho (overrightarrow {AB} ) cùng hướng với (overrightarrow u ) và (AB = 5sqrt 2 ). Giá trị lớn nhất của (left| {PA – QB} right|) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ