Trong không gian (Oxyz) cho mặt phẳng (left( P right):,,,x + y + z + 1 = 0), hai đường thẳng ({d_1}:,,frac{x}{1} = frac{{y – 2}}{3} = frac{{z + 4}}{{ – 1}}) và ({d_2}:,,frac{x}{2} = frac{{y – 1}}{1} = frac{{z + 3}}{1}). Đường thẳng (d) vuông góc với (left( P right)) đồng thời cắt cả ({d_1}), ({d_2}) có phương trình là – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz) cho mặt phẳng (left( P right):,,,x + y + z + 1 = 0), hai đường thẳng ({d_1}:,,frac{x}{1} = frac{{y – 2}}{3} = frac{{z + 4}}{{ – 1}}) và ({d_2}:,,frac{x}{2} = frac{{y – 1}}{1} = frac{{z + 3}}{1}). Đường thẳng (d) vuông góc với (left( P right)) đồng thời cắt cả ({d_1}), ({d_2}) có phương trình là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ