Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 1} right)^2} + {left( {z – 1} right)^2} = 6) tâm (I). Gọi (left( alpha  right)) là mặt phẳng vuông góc với đường thẳng (d:frac{{x + 1}}{1} = frac{{y – 3}}{{ – 4}} = frac{z}{1}) và cắt mặt cầu (left( S right)) theo đường tròn (left( C right)) sao cho khối nón có đỉnh (I), đáy là đường tròn (left( C right)) có thể tích lớn nhất. Biết (left( alpha  right)) không đi qua gốc tọa độ, gọi (Hleft( {{x_H},{y_H},{z_H}} right)) là tâm đường tròn (left( C right)). Giá trị của biểu thức (T = {x_H} + {y_H} + {z_H}) bằng: – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 1} right)^2} + {left( {z – 1} right)^2} = 6) tâm (I). Gọi (left( alpha  right)) là mặt phẳng vuông góc với đường thẳng (d:frac{{x + 1}}{1} = frac{{y – 3}}{{ – 4}} = frac{z}{1}) và cắt mặt cầu (left( S right)) theo đường tròn (left( C right)) sao cho khối nón có đỉnh (I), đáy là đường tròn (left( C right)) có thể tích lớn nhất. Biết (left( alpha  right)) không đi qua gốc tọa độ, gọi (Hleft( {{x_H},{y_H},{z_H}} right)) là tâm đường tròn (left( C right)). Giá trị của biểu thức (T = {x_H} + {y_H} + {z_H}) bằng: – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ