Trong không gian (Oxyz ), cho hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 1}}{2} = frac{{y + 2}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 2}} ), ({d_2}:frac{{x – 2}}{{ – 1}} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 4}}{1} ) và mặt phẳng (left( P right):x – y + z – 2021 = 0 ). Gọi (Delta ) là đường thẳng song song với mặt phẳng (left( P right) ) và cắt ({d_1},,{d_2} ) lần lượt tại (A,,B ) sao cho (AB = 3sqrt 2 ). Biết (overrightarrow u = left( {a;,b;,1} right) ) một vecto chỉ phương của đường thẳng (Delta ) khi đó (T = {a^{2021}} + {b^{2021}}) bằng – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz ), cho hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 1}}{2} = frac{{y + 2}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 2}} ), ({d_2}:frac{{x – 2}}{{ – 1}} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 4}}{1} ) và mặt phẳng (left( P right):x – y + z – 2021 = 0 ). Gọi (Delta ) là đường thẳng song song với mặt phẳng (left( P right) ) và cắt ({d_1},,{d_2} ) lần lượt tại (A,,B ) sao cho (AB = 3sqrt 2 ). Biết (overrightarrow u = left( {a;,b;,1} right) ) một vecto chỉ phương của đường thẳng (Delta ) khi đó (T = {a^{2021}} + {b^{2021}}) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ