Trong không gian Oxyz, Cho hai điểm A(1; -3; 2) và B(-2; 1; -3). Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 1. Giá trị lớn nhất của (left| AM-BN right|) bằngCâu hỏi: Trong không gian Oxyz, Cho hai điểm A(1; -3; 2) và B(-2; 1; -3). Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 1. Giá trị lớn nhất của (left| AM-BN right|) bằng A. (sqrt{17})                 B.  (sqrt{61})    C. […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ