Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d:,,frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 1}}{{ – 1}} = frac{{z – 5}}{2}) và mặt phẳng(left( P right):,,2x + y + z – 3 = 0). Đường thẳng (Delta ) đi qua điểm (Aleft( {2; – 1;3} right)), cắt đường thẳng (d) và tạo với mặt phẳng (left( P right)) góc ({30^0}) có phương trình: – Sách Toán

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d:,,frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 1}}{{ – 1}} = frac{{z – 5}}{2}) và mặt phẳng(left( P right):,,2x + y + z – 3 = 0). Đường thẳng (Delta ) đi qua điểm (Aleft( {2; – 1;3} right)), cắt đường thẳng (d) và tạo với mặt phẳng (left( P right)) góc ({30^0}) có phương trình: – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ