Trong không gian (Oxyz), cho ba điểm (Aleft( {2,;,3,;,9} right),{rm{ }}Bleft( {2,;,3,;,4} right)) và (Cleft( {2;15;9} right).) Một mặt cầu (left( S right)) luôn đi qua (A,{rm{ }}B) và tiếp xúc với mặt phẳng (left( {Oxy} right)) tại (D.) Biết rằng khi (CD) đạt giá trị nhỏ nhất thì tọa độ tâm của mặt cầu (left( S right)) là (Ileft( {a,;,b,;,c} right)). Khi đó (a – b + 2c) bằng – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz), cho ba điểm (Aleft( {2,;,3,;,9} right),{rm{ }}Bleft( {2,;,3,;,4} right)) và (Cleft( {2;15;9} right).) Một mặt cầu (left( S right)) luôn đi qua (A,{rm{ }}B) và tiếp xúc với mặt phẳng (left( {Oxy} right)) tại (D.) Biết rằng khi (CD) đạt giá trị nhỏ nhất thì tọa độ tâm của mặt cầu (left( S right)) là (Ileft( {a,;,b,;,c} right)). Khi đó (a – b + 2c) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ