Trong chân không, cho hai điện tích ({{q}_{1}}=-{{q}_{2}}={{10}^{-7}}C)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

+  Lực do q1 tác dụng lên qo:

({{F}_{10}}=kfrac{left| {{q}_{1}}{{q}_{0}} right|}{A{{C}^{2}}}={{9.10}^{9}}frac{left| {{10}^{-7}}{{.10}^{-7}} right|}{{{0,05}^{2}}}=0,036N)

+  Lực do q2 tác dụng lên qo:

({{F}_{20}}={{F}_{10}}=0,036N)( do (left| {{q}_{1}} right|=left| {{q}_{2}} right|))

+  Do ({{F}_{20}}={{F}_{10}}) nên hợp lực Fo tác dụng lên qo:

( begin{align} & {{F}_{o}}=2{{F}_{10}}.cos {{C}_{1}}=2.{{F}_{10}}.cos A=2.{{F}_{10}}.frac{AH}{AC} \ & {{F}_{o}}=2.0,036.frac{4}{5}={{57,6.10}^{-3}}N \ end{align})

+ Vậy ({{vec{F}}_{o}}) có phương // AB, cùng chiều với vectơ (overrightarrow{AB}) (hình vẽ) và có độ lớn: ({{F}_{o}}={{57,6.10}^{-3}}N)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ