Trên tập hợp các số phức, xét phương trình ({z^2} – 2z + 1 – m = 0). Có bao nhiêu giá trị của (m) để phương trình đó có nghiệm phức ({z_0}) thỏa mãn (left| {{z_0}} right| = 2)? – Sách Toán


Câu hỏi:
Trên tập hợp các số phức, xét phương trình ({z^2} – 2z + 1 – m = 0). Có bao nhiêu giá trị của (m) để phương trình đó có nghiệm phức ({z_0}) thỏa mãn (left| {{z_0}} right| = 2)?

A. (1).

B. (3).

C. (2).

D. (4).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Phương trình ({z^2} – 2z + 1 – m = 0,,,,,,left( 1 right)) có (Delta ‘ = m), (P = 1 – m).

Trường hợp (1): (Delta ‘ ge 0 Leftrightarrow m ge 0).

Khi đó, phương trình có hai nghiệm thực: ({z_0} = 1 + sqrt m ) hoặc ({z_0} = 1 – sqrt m ).

+ Với ({z_0} = 1 + sqrt m ). Suy ra (1 + sqrt m = 2 Leftrightarrow m = 1).

+ Với ({z_0} = 1 – sqrt m ). Suy ra (left| {1 – sqrt m } right| = 2 Leftrightarrow m = 9).

Trường hợp (2): (Delta ‘ < 0 Leftrightarrow m < 0.)

Vì (left( 1 right)) là phương trình bậc 2 với hệ số thực có (Delta ‘ < 0) nên phương trình (left( 1 right)) có hai nghiệm phức liên hợp. Do đó (left| {{z_0}} right| = 2 Leftrightarrow {z_0}.overline {{z_0}} = 4) ( Leftrightarrow P = 4 Leftrightarrow 1 – m = 4) ( Leftrightarrow m = – 3).

Vậy có 3 giá trị của (m) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ