Trên sợi dây nằm ngang đang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động


 • Câu hỏi:

  Trên sợi dây nằm ngang đang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động của bụng sóng là 2a. Trên dây, cho M, N, P theo thứ tự là ba điểm liên tiếp dao động với cùng biên độ a, cùng pha. Biết MN – NP = 8cm, vận tốc truyền sóng là v = 120cm/s. Tần số dao động của nguồn là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Xét điểm X dao động với biên độ a cách nút sóng gần nhất một đoạn là d

  Ta có: (a=2asin left( frac{2pi d}{lambda } right)Rightarrow d=frac{lambda }{12})

  Ba điểm M, N, P được biểu diễn như hình vẽ.

  MN – NP = 2λ/3 – λ/3 = λ/3 = 8cm à λ = 24cm

  Tần số dao động: f = v/λ = 120/24 = 5Hz • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ