Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất

(NM=frac{lambda }{2}=36cmto lambda =72cm).

Nhìn vào hình vẽ, dựa vào đặc tính của đồ thị hình sin, do điểm E cách N một khoảng là (6cm=frac{lambda }{12}) nên biên độ dao động tại E là ({{A}_{E}}=5cm).

Tương tự như vậy, do điểm F cách N một khoảng (27cm=frac{3lambda }{8})  nên suy ra biên độ dao động tại F là ({{A}_{F}}=5sqrt{2}cm).

E, F nằm trong cùng một bó sóng nên hai phần tử dây tại đó dao động cùng pha, suy ra khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây trong quá trình dao động là ({{d}_{max}}=sqrt{E{{F}^{2}}+{{left( {{A}_{F}}-{{A}_{E}} right)}^{2}}}=21,1cm) đạt được khi hai phần tử này cùng đi qua vị trí biên.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ