Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha tại A, B.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

M, N, P, Q thuộc hình chữ nhật, khoảng cách gần nhất bằng độ dài đoạn MN, khoảng cách giữa hai điểm xa nhau nhất bằng độ dài đoạn MP. Ta xét điểm M.

* M dao động với biên độ cực đại: ({{d}_{2}}-{{d}_{1}}=klambda )

* M dao động cùng pha với nguồn: 

+  TH1: (left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{d}_{2}}-{{d}_{1}}={{k}_{le}}lambda \

{{d}_{2}}+{{d}_{1}}={{n}_{le}}lambda >5,4lambda \

end{array} right.)

+  TH2: (left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{d}_{2}}-{{d}_{1}}={{k}_{chan~}}lambda \

{{d}_{2}}+{{d}_{1}}={{n}_{chan~}}lambda >5,4lambda \

end{array} right.)

* M gần (Delta ) nhất thì

+  TH1: (left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{d}_{2}}-{{d}_{1}}=1.lambda \

{{d}_{2}}+{{d}_{1}}=7lambda \

end{array}Rightarrow left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{d}_{1}}=3lambda =AM \

{{d}_{2}}=4lambda =BM \

end{array} right. right.)

+  TH2: (left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{d}_{2}}-{{d}_{1}}=2.lambda \

{{d}_{2}}+{{d}_{1}}=6lambda \

end{array}Rightarrow left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{d}_{1}}=2lambda \

{{d}_{2}}=4lambda \

end{array} right. right.) (loại)

Từ hình vẽ ta có: (AH+HB=AB)

(Leftrightarrow sqrt{A{{M}^{2}}-M{{H}^{2}}}+sqrt{B{{M}^{2}}-M{{H}^{2}}}=AB)

(Leftrightarrow sqrt{{{(3lambda )}^{2}}-M{{H}^{2}}}+sqrt{{{(4lambda )}^{2}}-M{{H}^{2}}}=5,4lambda )

(Rightarrow MH=2,189lambda Rightarrow AH=sqrt{A{{M}^{2}}-M{{H}^{2}}}=2,051lambda )

(Rightarrow HO=AO-AH=frac{5,4lambda }{2}-2,051lambda =0,649lambda )

(Rightarrow OM=sqrt{M{{H}^{2}}+O{{H}^{2}}}=2,283lambda )

Khoảng cách giữa hai điểm xa nhau nhất có giá trị bằng: (MP=2.OM=2.2,283lambda =4,566lambda )Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ