Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cùng pha


 • Câu hỏi:

  Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cùng pha và cách nhau 6cm, bước sóng λ = 1cm. Xét hai điểm C, D trên mặt nước tạo thành hình vuông ABCD. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên CD là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Hai nguồn cùng pha.

  Tại M nằm trên CD dao động với biên độ cực tiểu:

  (begin{align}

  & CA-CBle MA-MB=(k+frac{1}{2})lambda le DA-DB \

  & Leftrightarrow 6-6sqrt{2}le (k+frac{1}{2}).1le 6sqrt{2}-6 \

  & Leftrightarrow -2,9le kle 1,9Rightarrow k=-2;-1;0;1 \

  end{align}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ