Tìm nguyên hàm của hàm số(fleft( x right)={{x}^{3}}ln left( frac{4-{{x}^{2}}}{4+{{x}^{2}}} right)) ?


 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số(fleft( x right)={{x}^{3}}ln left( frac{4-{{x}^{2}}}{4+{{x}^{2}}} right)) ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: B

  Đặt : (left{ begin{array}{l}
  u = ln left( {frac{{4 – {x^2}}}{{4 + {x^2}}}} right)\
  dv = {x^3}dx
  end{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}
  du = frac{{16x}}{{{x^4} – 16}}\
  v = frac{{{x^4}}}{4} – 4 = frac{{{x^4} – 16}}{4}
  end{array} right.)

  (Rightarrow int{{{x}^{4}}ln left( frac{4-{{x}^{2}}}{4+{{x}^{2}}} right)dx=left( frac{{{x}^{4}}-16}{4} right)ln left( frac{4-{{x}^{2}}}{4+{{x}^{2}}} right)-int{4xdx}=left( frac{{{x}^{4}}-16}{4} right)ln left( frac{4-{{x}^{2}}}{4+{{x}^{2}}} right)-2{{x}^{2}}}+C) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ