Tìm a biết chuẩn độ 20 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M + HNO3 a mol/l cần dùng hết 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

∑nH+ = 0,02.0,1 + 0,02a

∑nOH = 0,0165. 0,1 + 0,0165. 2. 0,05 = 3,3.10-3 mol

Trung hòa dung dịch thì ∑nH+ = ∑nOH

0,02. 0,1 + 0,02a = 3,3.10-3 → a = 0,065 mol/lLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ