Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).


 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Cho hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

  (b) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

  (c) Cho hỗn hợp Ba và NH4HCO3 vào nước (dư).

  (d) Cho hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

  (e) Cho hỗn hợp BaCO3 và KHSO4 vào nước (dư).

  Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: A

  Có 2 thí nghiệm không thu được chất rắn (tô đậm):

  (a) Na + Al + 2H2O → NaAlO2 + 2H2

  (b) Cu + Fe2O3 + 6HCl → CuCl2 + 2FeCl2 + 3H2O; Cu còn dư

  (c) Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

  Ba(OH)2 + NH4HCO3 → BaCO3 + NH3 + 2H2O

  (d) 3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

  (e) BaCO3 + 2KHSO4 → BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ