The word ‘them’ in paragraph 2 refers to _______. b

Chuyển đến thanh công cụ