The word ‘intriguing’ in the last paragraph is closest in meaning to ____________


 • Câu hỏi:

  The word “intriguing” in the last paragraph is closest in meaning to____________

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  – profitable (adj): sinh lãi

  – comfortable (adj): thoải mái

  – intriguing /ɪnˈtriːɡɪŋ/ ~ attractive (adj): hấp dẫn, thu hút

  – challenging (adj): thách thức

  Thông tín trong bài: “In every era the lure of the city included a major psychological element for country people: the bustle and social interaction of urban life seemed particularly intriguing to those raised in rural isolation.” (Trong mọi thời đại, sức hấp dẫn của thành phố bao gồm yếu tố tâm lý lớn đối với người dân nông thôn: sự nhộn nhịp và tương tác xã hội của cuộc sống thành thị dường như đặc biệt hấp dẫn đối với những người sống biệt lập ở nông thôn.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ