The weather was very hot. The children continued playing football in the schoolyard.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

  Câu hỏi:

  The weather was very hot. The children continued playing football in the schoolyard.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  “Thời tiết rất nóng. Những đứa trẻ vẫn tiếp tục đá bóng trong sân trường.”

  Cấu trúc:         – Because of + N/ V-ing: bởi vì

  – Because + a clause: bởi vì

  – In spite of/ Despite + N/ V-ing: mặc dù

  Do đó: A, B, D sai ngữ pháp

  “Mặc dù thời tiết nóng nhưng bọn trẻ vẫn tiếp tục đá bóng trong sân trường.” • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ