The boy has a lot of toy cars, but he never plays with it.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that need correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The boy has a lot of toy cars, but he never plays with it.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ