……… tea is produced in Thai Nguyen.


……… tea is produced in Thai Nguyen.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

========
Giải thích
************Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ