Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thòa mãn |z| = |1 + i| là


 • Câu hỏi:

   Tập hợp các điểm biểu diễn số phức (z) thòa mãn (left| z right| = left| {1 + i} right|) là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  Ta có (left| {1 + i} right| = sqrt {1 + 1}  = sqrt 2 ) . Gọi M là điểm biểu diễn của z ta có (left| z right| = OM)

  Do đó: (left| z right| = left| {1 + i} right| Leftrightarrow  OM =  sqrt 2 )

  Vậy tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z là đường tròn tâm O, bán kính R = (sqrt 2 ) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ