Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X (chứa m (gam) NaOH và a mol Ca(OH)2). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:


 • Câu hỏi:

  Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X (chứa m (gam) NaOH và a mol Ca(OH)2). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Giá trị của m và a lần lượt là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: C

  Chọn C.

  Đoạn đồ thị nằm ngang ứng với sự tạo thành NaHCO3 → nNaHCO3 = nCO2 = 1,2

  → nNaOH =1,2  → m = 48 gam

   Để hòa tan toàn bộ kết tủa cần số mol CO2 = 2,8  → 2a + 1,2 = 2,8

  → a = 0,8

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Nung nóng 1,26 mol hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)2 và FeCO3 trong một bình kín đến khới lượng không đổi thu được chất rắn Y và 13,44 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 22,8. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp 2,7 mol HCl và 0,38 mol HNO3 đun nhẹ thu được dung dịch A và 7,168 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO và N2O. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 0,448 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
  2. Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất và ở đktc). Giá trị của m là
  3. Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với NaOH đun nóng, thu được khí Z.
  4. Cho các mệnh đề sau: (1) Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.
  5. Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX
  6. Cho 0,1 mol phenol tác dụng hoàn toàn với lượng dư HNO3 đặc và H2SO4 đặc. Phát biểu nào sau đây không đúng?
  7. Cho các phát biểu sau: (a) Để loại bỏ lớp cặn CaCO3 trong ấm đun nước, phích đựng nước nóng người ta có thể dùng giấm ăn.
  8. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Tìm B?
  9. Cho các phát biểu sau:(1) Fe trong gang và thép bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm…Phát biểu đúng?  Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ