Still, there are societies where eating meat is not allowed because it is


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

A. opposite: đối diện   B. against: chống lại

C. beside: bên cạnh     D. across: băng qua (từ bên này qua bên kia)

Still, there are societies where eating meat is not allowed because it is (48) against their religion.

Tạm dịch: Tuy nhiên, có những cộng đồng mà việc ăn thịt không được phép vì nó chống lại tôn giáo của họ.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ