Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ 

Chuyển đến thanh công cụ