Ông An cần làm một đồ trang trí như hình vẽ. Phần dưới là một phần của khối cầu bán kính (20,cm) làm bằng gỗ đặc, bán kính của đường tròn phần chỏm cầu bằng (10,cm). Phần phía trên làm bằng lớp vỏ kính trong suốt. Biết giá tiền của (1,{m^2}) kính như trên là (1.500.000) đồng. Giá tiền của (1,{m^3}) gỗ là (100.000.000) đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông An mua vật liệu để làm đồ trang trí là bao nhiêu? – Sách Toán

Ông An cần làm một đồ trang trí như hình vẽ. Phần dưới là một phần của khối cầu bán kính (20,cm) làm bằng gỗ đặc, bán kính của đường tròn phần chỏm cầu bằng (10,cm). Phần phía trên làm bằng lớp vỏ kính trong suốt. Biết giá tiền của (1,{m^2}) kính như trên là (1.500.000) đồng. Giá tiền của (1,{m^3}) gỗ là (100.000.000) đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông An mua vật liệu để làm đồ trang trí là bao nhiêu? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ