Ở một loài chim, cho cặp bố mẹ thuần chủng con đực mắt trắng lai với con cái mắt trắng thu được F1 100% con đực mắt đỏ : 100% con cái mắt trắng.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Ở chim: XX: đực; XY: cái.

Pt/c : cái trắng x đực trắng → F1 100% đực đỏ : 100% cái trắng → tính trạng màu mắt do hai gen tương tác bổ sung quy định.

– Tính trạng phân li không đồng đều ở hai giới → gen nằm trên X.

– Quy ước: A-B-: đỏ; aaB-, A-bb, aabb: trắng.

Sơ đồ lai của P: (X_b^AY times X_B^aX_B^a to {F_1}:,,,X_b^AX_b^A:X_B^aY.) 

Tạp giao F1:

({F_1} times {F_1}:X_b^AX_B^a,,,,, times ,,,,,X_B^aY.)

(X_b^A = X_B^a = frac{{1 – f}}{2}frac{1}{2}X_B^a:frac{1}{2}Y)

 (X_B^A = X_b^a = frac{f}{2})

→ Tỉ lệ con cái đỏ (= frac{f}{2} times frac{1}{2})

Tỉ lệ con đực đỏ ( = frac{{1 – f}}{2} times frac{1}{2} + frac{f}{2} times frac{1}{2}) 

→ tỉ lệ

cái đỏ

(= frac{f}{{1 – f + f}} = frac{2}{{25}} Leftrightarrow f = 0,08.)

đực đỏ

– Tỉ lệ kiểu gen ở F2:

(0,23,,X_b^AX_B^a) 

(0,23,,X_B^aX_B^a)

(0,2,,X_B^AX_B^a)

(0,2,,X_B^aX_b^a)

(0,23,,X_b^AY)

(0,23,,X_B^aY)

(0,2,,X_B^AY)

(0,2,,X_b^aY)

→ Tỉ lệ kiểu hình trước khi chết

(= frac{{0,23 + 0,02 + 0.02}}{{0,23 + 0,02 + 0,23 + 0,02 + 0,23}} = )

27 đỏ

73 trắng

Gọi tỉ lệ con chết là x%

(Rightarrow left{ begin{array}{l}
frac{{27}}{{73 – x}} = frac{9}{{16}} to x = 25\
frac{{27 – x}}{{73}} = frac{9}{{16}} to x = – 14,1
end{array} right.)
 

Loại trường hợp x = -14,1 ; nhận x = 25 → chết ở kiểu hình trắng.

– Nếu chết ở 1/2 giới đực mà kiểu hình trắng thì giới đực sẽ không có tỉ lệ kiểu hình trắng (do giả thiết đỏ và trắng xuất hiện ở cả 2 giới) → chết ở giới cái để đảm bảo tỉ lệ 9/16.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ