Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc (aleft( t right) = frac{3}{{t + 1}}left( {m/{s^2}} right)).


 • Câu hỏi:

   Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc (aleft( t right) = frac{3}{{t + 1}}left( {m/{s^2}} right)). Vận tốc ban đầu của vật là 6m/s. Vận tốc của vật sau 10 giây xấp xỉ bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  Vận tốc của vật bằng (vleft( t right) = int {frac{{3dt}}{{t + 1}}}  = 3ln left( {t + 1} right) + C) với t= 0 ta có C = v(0) = 6 khi đó v(10) ≈ 13. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ