Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

Ở bài toán này, mặc dù có 4 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau nhưng thực chất là có 2 cặp gen dị hợp. Vì gen B ở trạng thái đồng hợp và gen e ở trạng thái đồng hợp → Có 2 cặp gen dị hợp nên có 9 kiểu gen → I đúng.

Ở F2 cá thể dị hợp về 2 cặp gen có tỉ lệ là (0,8 times {left( {frac{1}{4}} right)^2} = 0,05 = 5% to ) II sai.

Ở bài toán này, đời con luôn có đồng hợp lặn về ee. Do đó, số cây đồng hợp lặn về 2 cặp gen gồm có (frac{{underline {aB} }}{{aB}}frac{{underline {De} }}{{ – e}}) và (frac{{underline {AB} }}{{ – B}}frac{{underline {de} }}{{de}})

Ở F4 kiểu hình (A – B – D – ee) có tỉ lệ là (0,2 times frac{{17}}{{32}} + 0,8 times {left( {frac{{17}}{{32}}} right)^2} = frac{{85}}{{256}};) kiểu gen (frac{{underline {AB} }}{{AB}}frac{{underline {De} }}{{De}}) chiếm tỉ lệ là (0,2 times frac{{15}}{{32}} + 0,8 times {left( {frac{{15}}{{32}}} right)^2} = frac{{69}}{{256}})

→ Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4 số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ là (frac{{69}}{{256}} div frac{{85}}{{256}} = frac{{69}}{{85}} to ) IV đúng.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ