Một loài sinh sản hữu tính có bộ NST lưỡng bội 2n = 6 và mỗi gen quy định một tính trạng.


 • Câu hỏi:

  Một loài sinh sản hữu tính có bộ NST lưỡng bội 2n = 6 và mỗi gen quy định một tính trạng. Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét các cặp gen được kí hiệu là: (frac{{underline {{rm{ABDE}}} }}{{{rm{abde}}}},,frac{{underline {{rm{MNpqo}}} }}{{{rm{mnPQO}}}},,frac{{underline {{rm{HKL}}} }}{{{rm{HKL}}}}). Giả sử có một thể đột biến cấu trúc NST có kiểu gen là (frac{{underline {{rm{ABDE}}} }}{{{rm{abde}}}},,frac{{underline {{rm{MNpqo}}} }}{{{rm{mnPQO}}}},,frac{{underline {{rm{HKL}}} }}{{{rm{HKL}}}}). Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Thể đột biến này phát sinh do sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa hai crômatit thuộc hai cặp NST không tương đồng.

  II. Mức độ biểu hiện của gen Q có thể được tăng cường.

  III. Hình thái của các NST có thể không bị thay đổi.

  IV. Thể đột biến có thể sẽ làm giảm sự biểu hiện của gen a.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: B

  Chỉ có phát biểu III đúng.

  • I sai. Vì đây là đột biến đảo đoạn (đoạn đảo chứa các gen bd) cho nên không do tiếp hợp giữa 2 cromatit thuộc 2 NST khác nhau.
  • II sai. Vì đột biến không liên quan đến gen Q.
  • III đúng. Vì đảo đoạn ngoài tâm động có thể không làm thay đổi hình thái NST.

  – IV sai. Vì đột biến đảo đoạn bd không liên quan đến gen a nên không làm thay đổi mức độ biểu hiện của gen a. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ